Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Jiezno UAB JUTA, juridinio asmens kodas 170633757, adresas Chemijos g. 8, 51344 Kaunas. Mes įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kiek yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti.

Duomenys susisiekimui:

  • tel: +370 37 45 19 12
  • el. paštas: duomenuapsauga@juta.lt 

 

1.      Bendrosios nuostatos

1.1.          Ši privatumo politika reglamentuoja Jiezno UAB „Juta” (toliau - JUTA) ir Jiezno UAB „Juta“ elektroninės parduotuvės www.juta.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. 

1.2.          Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, paremta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

1.3.          E-parduotuvėje arba JUTA prekybos vietose, nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad JUTA juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4.          JUTA vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

1.4.1.      Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
1.4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. 
1.4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
1.4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių ir patvirtina, kad yra susipažinęs su Privatumo politika;
1.4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
1.4.4. JUTA įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus.
1.4.5. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.4.6. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
1.4.7. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 
1.4.8. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

1.5.          Naudotis e-parduotuvės paslaugomis gali:
1.5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.5.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
1.5.3. juridiniai asmenys;
1.5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.     Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1.          JUTA  gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima: 

2.1.1.   apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

2.1.2.   išrašyti finansinius dokumentus;

2.1.3.   išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu, pristatymu, garantijomis;

2.1.4.   įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.1.5.   informuoti apie pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, paslaugų registracijos priminimui. 

2.2.          Registracijos e-parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. 

2.3.          Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis JUTA įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.4.          JUTA  gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.5.          Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

2.5.1.   Pirkimų istoriją;

2.5.2.   Elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją;

2.5.3.   IP adresą; 

2.5.4.   Mokėjimų istoriją;

2.5.5.   Elektroninius susirašinėjimus;

2.5.6.   Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informaciją;

2.6.          Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, tik tokiu atveju, jeigu toks asmuo yra davęs Jums savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo, ir patvirtinate, kad prisiimate pilną atsakomybę, dėl iš to galinčių iškilti problemų. 

2.7.          JUTA saugo Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba ilgiau, jei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Įprastais atvejais, jūsų duomenys saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. 

2.8.          E-parduotuvėje saugojami duomenys ištrinami po:

2.8.1.   užsakymai - 730 dienų;

2.8.2.   paskutinio apsilankymo duomenys ir IP adresas - 730 dienų; 

2.8.3.   naujienlaiškių siuntimo informacija - 730 dienų;

2.8.4.   žinutės - 730 dienų;

2.8.5.   visi kliento duomenys e-parduotuvėje JUTA.lt - 730 dienų po paskutinio prisijungimo;

2.9.          JUTA taip pat naudojasi Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje - https://ltlt.facebook.com/policies/ads#https://policies.google.com/technologies/ads.

2.10.        Jūsų duomenis tvarkome ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate elektroniniu paštu, pateikiate užklausą, užduodate klausimus mūsų interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose. Prašome laikytis šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų: nei laiško nei užklausos pavadinime, nei pridedamų bylų pavadinimuose tam nesant būtinybės, nenurodyti asmens duomenų (pvz., vardo, pavardės, adreso, telefono numerio, el. pašto, asmens kodo, gimimo datos, banko sąskaitos numerio, automobilio valstybinio numerio, nekilnojamojo turto duomenų, sveikatos duomenų, kitų specialių asmeninių duomenų ir pan.); laiško, užklausos, pridedamos bylos ar prašymo tekste nenurodyti asmens kodo, sveikatos ar kitų asmeninių duomenų. JUTA Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko tik siekdama administruoti užklausas taip pat užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

2.11.        Jums paskambinus į bet kurį mūsų padalinį, siekdami išnagrinėti Jūsų klausimą ir suteikti informaciją tvarkysime pokalbio metu Jūsų pateikus duomenis. Pokalbio metu pateiktus asmeninius duomenis -  Jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ar kitų duomenų, naudosime tam, kad galėtume išnagrinėti Jūsų klausimą ir suteikti Jums reikiamą informaciją. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas - mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į Jūsų užklausas vykdymas. Prašome laikytis asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų pokalbio metu: nenurodyti asmens kodo, sveikatos ar kitų asmeninių duomenų.

2.12.        Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis atsiųsdami mums prašymą el. paštu: duomenuapsauga@juta.lt arba paštu Jiezno UAB JUTA, Chemijos g. 8, 51344 Kaunas;

2.13.        Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padarytiasmeninės paskyros skiltyje https://www.juta.lt/asmenine-informacija ;  

2.14.        Jūs turite teisę pateikti prašymą el. paštu duomenuapsauga@juta.lt arba paštu Jiezno UAB JUTA, Chemijos g. 8, 51344 Kaunas, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos ištrintumejeigu:

2.14.1.   asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

2.14.2.   Jūs atšaukiate sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

2.14.3.   Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;

2.14.4.   Jūs pateikėte prieštaravimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūsų interesai konkrečiu atveju yra viršesni.

2.15.        Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų baz jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

2.15.1.   Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;

2.15.2.   Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu;

2.15.3.   Duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų ir Jūsų interesai nėra viršesni;

2.15.4.   Jūsų duomenis būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo;

2.15.5.   Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.

2.16.        Jeigu norite ištrinti savo asmeninę JUTA.lt paskyrą, tą galite padaryti patys https://www.juta.lt/asmenine-informacija  – „Paskyros valdymas / Ištrinti paskyrą“.

3.     Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1.          JUTA pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
3.1.1. tik šio dokumento 2.1.3. ir 2.1.5. punktuose minimiems tikslams įgyvendinti;
3.1.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.     Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1.          Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją - https://www.juta.lt/asmenine-informacija.

5.     Informacijos ar pretenzijų perdavimas

5.1.          Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys saugomi ir tvarkomi įstatymų privalomai numatyta tvarka.

5.2.          JUTA, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu duomenuapsauga@juta.lt arba paštu: Chemijos g. 8, 51344 Kaunas).

5.3.          Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybine asmens duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt) ir dėl to pateikti skundą. Prieš teikiant oficialų skundą rekomenduojame susisiekti su mumis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

6.     Slapukų naudojimas

6.1.          JUTA.lt yra naudojami slapukai, jų naudojimo tikslai aprašyti 6.2. punkte. Slapukai tai nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į įrenginį naršant JUTA.lt svetainėje. Slapukai padeda atpažinti tik Jūsų įrenginį, slapukai renka tik nuasmenintus duomenis ir niekaip nesusieja jūsų, kaip asmens su įrenginiu. Slapukus visada galite ištrinti jūsų interneto naršyklės nustatymuose. 

6.2.          Svetainėje naudojami slapukai:
 

Pavadinimas

Teikėjas

Tikslas

Galiojimo laikas

cookiesplus

juta.lt

Išsaugo jūsų slapukų nuostatas.

1 metai

PHP_SESSID

juta.lt

Šis slapukas yra sukurtas PHP ir leidžia svetainėms saugoti nuoseklius būsenos duomenis. Jis naudojamas vartotojo sesijai sukurti ir būsenos duomenims perduoti per laikinąjį slapuką, kuris paprastai vadinamas seanso slapuku.

Sesijos metu

PrestaShop-#

juta.lt

Šis slapukas padeda išlaikyti vartotojų sesijas atidarytas tuo metu, kai jie lankosi svetainėje, padeda jiems atlikti užsakymus bei atlieka kitas funkcijas: slapuko pridėjimo data, pasirinkta kalba, naudojama valiuta, paskutinė aplankyta prekių kategorija, paskutinės peržiūrėtos prekės, kliento identifikavimas, vardas, vardas, šifruotas slaptažodis, elektroninis paštas, susietas su paskyra, prekių krepšelio identifikavimas.

12 valandų

_ga

Google

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip vartotojas naudojasi svetaine, generuoti.

1 metai 1 mėnuo 4 dienos

_gat

Google

Naudojamas Google Analytics, kad sumažintų užklausų dažnį.

1 diena

_ga_*

Google

Naudoja Google Analytics duomenų rinkimui apie tai, kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje, taip pat pirmojo ir paskutinio apsilankymo datas.

1 metai 1 mėnuo 4 dienos

_gcl_au

Google

Šį slapuką naudoja Google Analytics, kad suprastų vartotojo sąveiką su svetaine.

3 mėnesiai

7.     Privatumo politikos keitimas

7.1. JUTA turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai informuojant klientus e-parduotuvėje arba prekybos vietose;

7.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos;

7.3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu duomenuapsauga@juta.lt arba paštu Jiezno UAB JUTA, Chemijos g. 8, 51344 Kaunas) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis JUTA teikiamomis paslaugomis;

7.4 Privatumo politika atnaujinta 2024.04.09.